Платен репортаж: Разработва се стратегия за ВОМР от МИГ Пирдоп, Копривщица, Антон

 

В продължение на три дни от 14 до 17 септември Сдружение „Местна Инициативна Група Пирдоп, Копривщица, Антон“ изпълни различни подготвителни дейности по разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027г.

Дейностите се извършват в рамките на проект на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (проект № BG06RDNP001-19.610-0095-C01 административен договор № РД50-142/25.04.2023г.) Формата на финансиране на проекта е безвъзмездна финансова помощ на обща стойност: 48 892,01 лв.

В рамките на няколко месеца, от юни до септември, са проведени 8 информационни срещи с граждани в Пирдоп, Душанци, Копривщица и Антон, както и 2 обучения на работния екип и местни лидери. Направено е проучване и анализ на територията на трите общини Пирдоп, Копривщица и Антон, анализ на социално-икономическата ситуация, анализ на силните и слабите страни, възможностите и проблемите. Извършено е анкетно проучване сред гражданите чрез въпросник. Целта на подготвителните дейности е да бъдат информирани, мотивирани и включени повече представители на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор, така че тяхната експертиза и мнение да заемат значителен дял при разработването на Стратегията за ВОМР.

70% от анкетираните изявяват желание за участие в разработването на Стратегия за ВОМР, ако бъдат поканени. Анкетираните желаят да бъдат изведени като приоритетни следните области на развитие: повишаване на конкурентноспособността на фирмите и стопанствата от територията; подобряване на условията на живот в селските райони; съхраняване и опазване на природата; повече инвестиции в туристическа инфраструктура; развитие на „интелигентни селища“; повече мерки за запазване на дейността на фирмите чрез продуктови, маркетингови и производствени иновации, прилагане на иновативни социални модели и земеделски практики. Повече от 50% от анкетираните биха кандидатствали с проект по СВОМР. Основни пречки за подготовка на проектно предложение, посочени от анкетираните, са липсата на средства и прекалено многото документи за кандидатстване.

Една успешна многофондова Стратегия на Местна инициативна група може да осигури за периода 2023-2027г. финансиране на местни проекти за развитие на земеделски и фермерски дейности, горско стопанство, промишленост, туризъм и услуги, интелигентни селища, конкурентоспособност и иновации в предприятията, образование и околна среда. Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон" е в напреднала фаза на разработка. Предстоят обществени обсъждания на работния вариант в Пирдоп и Копривщица, както и информационна заключителна конференция за представяне на подготвената Стратегия.

Публикувана на: 2023-09-19
Добавена от: Иванка Господинова
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"